Juridische documenten

Alle documenten zijn bijgewerkt
op July 20, 2022

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke omgeving van de Klant in het Platform, waartoe hij toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens.

Content: alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot persoonsgegevens, en documenten die de Klant op enigerlei wijze via het Platform ter beschikking stelt of uitwisselt, waaronder maar niet beperkt tot documenten en data die worden geüpload. 

Diensten: de diensten die Imkey via het Platform aan de Klant ter beschikking stelt. 

Digitale Producten: De digitale producten die voortvloeien uit het gebruik van het Platform en bijbehorende Diensten, waaronder een digitale CV of sollicitatiebrief.

Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij het Platform en de Diensten. 

Gebruiks- deze algemene en gebruiksvoorwaarden van Imkey die van toepassing zijn op

voorwaarden: de Overeenkomst tussen Imkey en de klant en op het gebruik van de Platform en de Diensten. 

Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie voor de Klant en waarmee hij toegang krijgt tot zijn Account(s). 

Klant: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Imkey en de Klant inzake het Platform en de Diensten.

Partijen: Imkey en Klant gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ‘Partij’. 

Platform: de digitale omgeving die Imkey aan de Klant als software as a service ter beschikking stelt en die de functionaliteiten bevat zoals weergegeven in de Documentatie. 

Privacy deze bevatten de persoonsgegevens die Imkey kan verzamelen bij het gebruik

voorwaarden: van het Platform en de Dienst, de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, de beveiligingsmaatregelen en de rechten van de verantwoordelijke en betrokkene. De Privacy Voorwaarden hebben tevens te gelden als bewerkersovereenkomst tussen partijen. 

Imkey: Imkey B.V. 

van Coothplein 39A

4811 ND Breda 

KvK: 60887737

BTW: NL854104379B01 

e-mail: [email protected]

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden en wijzigingen 

 1. Op de Overeenkomst tussen Imkey en de Klant zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 2. Imkey sluit de toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden uitdrukkelijk uit, tenzij Imkey en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 

 3. De Overeenkomst wordt elektronisch gesloten. Imkey zal de Gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking stellen voor de Overeenkomst tot stand komt en op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van Gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen. De Gebruiksvoorwaarden kunnen ook op verzoek van de Klant kosteloos aan hem worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze Gebruiksvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Offertes / Aanbod 

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Imkey gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Imkey niet.

 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 3. Kennelijke vergissingen of fouten in een offerte of aanbieding binden Imkey niet. 

Artikel 4 Overeenkomst tussen Imkey en de Klant

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Imkey onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Imkey is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Imkey passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Imkey daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Imkey kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Imkey op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Imkey zal uiterlijk bij levering van de dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 6. het postadres van de vestiging van Imkey waar de Klant met schriftelijke klachten terecht kan;

 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 11. Bij verlenging van de overeenkomst is de bepaling in lid 1 slechts van toepassing wanneer het Platform voor het eerst beschikbaar is gesteld. 

Artikel 5 Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van Digitale Producten en/of Diensten heeft de Klant in principe de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen, tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in lid 2 van dit artikel 5.

 2. Bij de Overeenkomst tot het leveren van Digitale Producten en/of Diensten geldt het herroepingsrecht niet indien de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard de Diensten en daarmee samenhangende Digitale Producten binnen de herroepingsperiode te willen ontvangen en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.

 3. Bij de het aangaan van een 7-daags proefabonnement geldt voor de duur van het proefabonnement een niet-goed-geld-terug garantie. Binnen [14 dagen] na de verklaring van de Klant dat de Klant op deze garantie een beroep doet, zal Imkey het reeds door de Klant betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 6 Gebruiksrechten en toegang 

 1. Imkey verschaft de Klant na totstandkoming van de Overeenkomst, of zo veel later als Imkey en de Klant zijn overeengekomen, de Inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen het Account op het Platform en de Diensten.

 2. Met het toezenden van de Inloggegevens verleent Imkey aan de Klant een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het Platform en de Diensten met ingang van en voor de duur van de Overeenkomst. 

 3. De Inloggegevens en het gebruik van het Platform en de Diensten zijn strikt persoonlijk. De Klant is verplicht zijn Inloggegevens als strikt vertrouwelijk en geheim te behandelen.

 4. Klant zal gepaste maatregelen nemen om verlies en/of misbruik van Inloggegevens te detecteren, te beperken of te voorkomen. 

 5. Verlies of misbruik van de Inloggegevens en/of misbruik van het Platform dient onverwijld gemeld te worden aan Imkey. Imkey is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies van Inloggegevens en/of het misbruik van Inloggegevens van de Klant door een derde. 

Artikel 7 Prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het aangeboden diensten / de aangeboden dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven. 

 2. Prijsverhogingen binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. De Klant heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 3. De in het aanbod van de diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 4. Klant voldoet de eerste betaling via iDeal-betaling dan wel volgens de betalingsinstructies op de website. Nadat Imkey aan Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen, vangt de betalingstermijn van veertien dagen aan. Bij verlenging van de Overeenkomst zullen de kosten via automatische incasso worden afgeschreven van het door de Klant opgegeven rekeningnummer. 

 5. De Klant is verplicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens onverwijld aan Imkey te melden. 

 6. De Klant is verplicht om op het door hem opgegeven rekeningnummer voldoende saldo te hebben zodanig dat de automatische incasso wordt voldaan. 

 7. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Imkey is gewezen op de te late betaling en Imkey de Klant een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Imkey gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 

Artikel 8 Leveringstermijnen

 1. Imkey neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van de gegevens van de Klant  en bij het beoordelen van de aanvraag tot de verlening van de Diensten. 

 2. Indien de levering van Dienst op enige wijze vertraging ondervindt, of indien de levering van de Dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden verleend, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 3. Na ontbinding conform het vorige lid boekt Imkey onverwijld het bedrag terug dat de Klant reeds heeft betaald. 

Artikel 9 Rechten en verplichtingen Klant 

 1. De klant zal tijdig alle voor Imkey voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie verschaffen en medewerking verlenen. 

 2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om hetgeen Imkey in het kader van de Overeenkomst levert, anders dan voor het beoogde gebruik te gebruiken.  

 3. De Klant verklaart het Platform en de Diensten uitsluitend voor eigen rekening en risico te gebruiken. De klant is dus verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform en de diensten en zijn gebruikersaccount door anderen. 

 4. De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van de Overeenkomst heeft niet aan een derde verkopen, overdragen of verpanden. 

 5. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van het Platform en de Diensten, waaronder het gebruik door degenen die hij toegang tot zijn Account heeft gegeven. De klant vrijwaart Imkey voor al het gebruik van het Platform en de Diensten en alle claims van derden ter zake dit gebruik.

 6. Klant mag geen onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van het Platform en/of de functionaliteit van het Platform. 

 7. Het gebruik van het Platform door Klant en Content die hij uploadt en downloadt, mag geen inbreuk maken op rechten, goede naam en belangen van Imkey en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 8. De Content die de Klant uploadt, dient te worden verschaft op een wijze en in een format zoals door Imkey aangegeven. 

 9. De door Klant geüploade Content is eigendom en blijft eigendom van de Klant.

 10. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid en het up to date zijn van de Content, ook indien deze van derden afkomstig is. Imkey is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van Content door de Klant. 

 11. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mag Klant geen Content uploaden die:

 12. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend is;

 13. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is;

 14. erotisch of pornografisch is;

 15. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan de Klant weet of behoort te weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;

 16. zonder toestemming van betrokkenen of zonder noodzaak persoonsgegevens bevat;

 17. ongewenste commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;

 18. virussen, malware, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of data beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld is om technische beschermingsmaatregelen van de dienst en/of de software te omzeilen;

 19. tools en/of toepassingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) bevat waarmee Content en/of het Platform op welke manier dan ook kan worden onderzocht of op oneigenlijke wijze kan worden gebruikt;

 20. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.

 21. De klant is verplicht een eigen actuele (digitale) kopie van alle informatie, data en Content te bewaren die de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Imkey, al dan niet via het Platform, verstrekt. 

 22. Elk gebruik van het Platform en Diensten is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico van de Klant.

 23. Klant draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de juiste computer-, data-, of telecommunicatiefaciliteiten waarmee het Platform (veilig) kan worden gebruikt. Imkey draagt zelf zorg dat de gebruikersrechten in het Platform juist worden ingesteld.

 24. Voor support kan Klant Imkey via het contactformulier bereiken via: https://cvster.nl/contact.

Artikel 10 Imkey 

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op Imkey enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

 2. Imkey is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

 3. Imkey heeft het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen voor bepaalde of onbepaalde tijd het Platform te sluiten en/of de toegang daartoe, of de functionaliteit daarvan geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant.

 4. Imkey heeft te allen tijde het recht om het gebruiksrecht op het Platform te beperken en/of te beëindigen en/of het Account en/of de Inloggegevens van de Klant te blokkeren, indien de Klant in strijd handelt met een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst.

 5. Imkey garandeert niet dat het Platform vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal functioneren.

 6. Imkey garandeert niet dat het Platform op ieder moment beschikbaar is en/of dat het Platform steeds foutloos werkt.

 7. Imkey kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of dataverkeer die de Klant ter beschikking wordt gesteld. Indien een afgesproken limiet wordt overschreden, is Imkey niet gehouden om het verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van Content te faciliteren. 

 8. Imkey heeft het recht om Content te anonimiseren en gedurende en na beëindiging van de Overeenkomst te gebruiken voor de verbetering van het Platform en de Diensten en de ontwikkeling van nieuwe Diensten.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens 

 1. De mogelijkheid bestaat dat Imkey in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van of verstrekt door de Klant, verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving, een en ander overeenkomstig de Privacy Voorwaarden van Imkey, waarmee Klant zich akkoord verklaart bij totstandkoming van de Overeenkomst. 

 2. De klant verklaart en garandeert dat zij bevoegd is om de persoonsgegevens zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel aan Imkey in het kader van de uitoefening van de overeenkomst te verstrekken en te verwerken.

 3. De klant behoudt, voor zover van toepassing, de eigendomsrechten op de persoonsgegevens die aan Imkey ter beschikking worden gesteld. 

 4. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Imkey en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn schriftelijk tot geheimhouding verplicht.

 5. De Klant vrijwaart Imkey volledig tegen alle claims van derden, die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Imkey via het Platform en of de Diensten, dan wel door de derde die in dit kader diensten aan Imkey verleent. 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op het Platform, de Diensten en hetgeen voor het overige op grond van de Overeenkomst wordt geleverd, berusten uitsluitend bij Imkey of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst.

 2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent de rechten van intellectuele eigendom van Imkey in het Platform en de Diensten te verwijderen of te wijzigen.

 3. Behoudens voor zover toegestaan op grond van dwingend recht, mag de Klant het Platform niet wijzigingen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toepassen. Het is de Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Platform te achterhalen of verkrijgen, alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken. 

 4. Het is Imkey toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Technische beveiligingen die door Imkey zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd of ontweken.

 5. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat het Platform en de Diensten inbreuk maakt op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of in het geval naar oordeel van Imkey een reële kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Imkey zorg dat de Klant het Platform en/of de Diensten (of iets functioneels gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien dat naar mening van Imkey redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, heeft Imkey het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Imkey wegens schending van intellectuele eigendom van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 13 Klachtplicht

 1. Indien de geleverde Dienst uit hoofde van de Overeenkomst niet beantwoordt aan die Overeenkomst, dient de Klant Imkey hiervan binnen een bekwame tijd in kennis te stellen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. De kennisgeving is in ieder geval tijdig indien de Klant Imkey binnen twee maanden na de ontdekking schriftelijk in kennis stelt. 

 2. Bij Imkey ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Imkey binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

 1. Imkey is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de Klant  niet heeft voldaan aan de in artikel 13 genoemde klachtplicht. 

 2. In geval van overmacht is Imkey niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt het bepaalde in artikel 15 van deze Gebruiksvoorwaarden verstaan. 

 3. Imkey sluit haar aansprakelijkheid uit tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten met betrekking tot de situatie waarin Content en/of data van de Klant beschadigd raakt of onleesbaar wordt. Imkey is niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van de Content en/of data.

 4. De Klant vrijwaart Imkey inzake alle vorderingen inhoudende dat het gebruik van het Platform en/of de Diensten inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruikers.

Artikel 15 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Imkey kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 2. Imkey heeft het recht om bij overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten.

 3. Indien de situatie van overmacht voortduurt voor een periode langer dan 90 (negentig) dagen, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder jegens elkaar schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds in het kader van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval afgerekend.

Artikel 16 Overdracht rechten en verplichtingen

 1. De klant is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Imkey. Het is Imkey toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. De Klant is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien Imkey haar rechten en verplichtingen aan een derde overdraagt. 

Artikel 17 Duur, verlenging en beëindiging, gevolgen 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de één kalendermaand en vervolgens telkens stilzwijgend verlengd met de duur van één kalendermaand. 

 2. Imkey en de Klant hebben beiden de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

 3. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:

 4. de andere Partij surseance van betaling aanvraagt;

 5. een Partij haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of uitgesproken;

 6. op (een deel van) het vermogen van de andere Partij beslag is gelegd of wordt gelegd;

 7. in het geval de andere Partij niet meer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen. 

 8. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een termijn van ten minste 14 (veertien) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. 

 9. Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties inzake de uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Imkey ten aanzien van die prestaties in verzuim is. bedragen die Imkey vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen in het kader van de Overeenkomst reeds is geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 10. Op het moment dat de Overeenkomst eindigt, eindigen alle gebruiksrechten van de Klant op het Platform, de Dienst en hetgeen Imkey ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 18 Diversen

 1. Indien enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Imkey zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 2. Indien Imkey op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in. 

 3. Bepalingen in de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.

 4. Op de Overeenkomst, deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van het Platform en de Diensten is Nederlands recht van toepassing.

Reviewbeleid

Voorwaarden voor reviews

Waarom delen wij reviews?

Door middel van reviews kunnen jouw ervaringen met onze tool worden gedeeld met andere klanten. Wij waarderen het als onze klanten een review willen schrijven. In deze voorwaarden leggen wij uit hoe wij vaststellen dat gepubliceerde reviews ook afkomstig zijn van klanten die daadwerkelijk onze tool hebben gebruikt of een cv hebben aangeschaft.

Hoe worden klanten uitgenodigd om een review achter te laten?

Na het creëren van jouw cv en het klikken op de knop “Pdf downloaden”, ontvang je een uitnodiging via een pop-up om een beoordeling voor ons achter te laten. Reviews zijn alleen nooit direct zichtbaar. Dit komt omdat de herkomst en de inhoud eerst automatisch of handmatig door ons moet worden gecontroleerd.

Hoe verifiëren wij de reviews?

Een uitnodiging tot het schrijven van een review wordt alleen verzonden naar klanten die onze tool hebben doorlopen of gebruikt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de reviews alleen van klanten zijn die ook daadwerkelijk onze tool hebben gebruikt.

Daarnaast gebruiken wij Trustpilot zie hier om onze reviews te verzamelen. Trustpilot heeft strikte richtlijnen en processen om ervoor te zorgen dat alleen authentieke beoordelingen worden gepubliceerd.

Tot slot controleert ons team regelmatig inkomende reviews. Verdachte reviews worden grondig onderzocht en, indien nodig, gemarkeerd voor Trustpilot. Dit zorgt ervoor dat onze reviews betrouwbaar en eerlijk zijn.

Hoe zorgen wij ervoor dat reviews van echte klanten komen?

Door de integratie van ons platform met Trustpilot en doordat alleen klanten die ons platform hebben gebruikt worden uitgenodigd om een beoordeling achter te laten, kunnen wij ervoor zorgen dat de reviews van echte klanten afkomstig zijn. Wij tonen alleen reviews die door klanten op uitnodiging zijn gegeven.

Overig informatie

Heb je een klacht over een review of wil jij een review weer verwijderen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Ook verwijzen wij in dit verband naar onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.

CVSter.nl kan deze voorwaarden voor reviews aanpassen. Een nieuwe versie plaatsen wij in dat geval zo snel mogelijk op onze website.

Resume.io // Imkey BV
Van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Nederland
KvK: 60887737
BTW: NL854104379B01

Algemene voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt opJuly 20, 2022
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om analyses en marketing uit te voeren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookiebeleid en Privacybeleid .
Cookies accepteren