Juridische documenten

Alle documenten zijn bijgewerkt
op July 20, 2022

Privacy verklaring

1. CVSter.nl

Imkey B.V. (‘Imkey’) en de daaraan verbonden vennootschappen zijn Nederlandse bedrijven. Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER en in de Verenigde Staten. De partijen in de Verenigde Staten bij wie wij onze gegevens opslaan zijn gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield Framework en hebben dus passende waarborgen genomen.

Onze dienstverlening stelt u in staat om cv’s te maken met behulp van templates. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening, applicaties, websites en software. Hierna noemen wij dit gemakshalve de “Dienst”. In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.

2. Algemeen

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Toch raden wij u aan af en toe zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Er zijn een aantal manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen. De persoonsgegevens zijn gesorteerd naar de verschillende verwerkingsdoelen. Naast ieder doel staat hoe lang de persoonsgegevens voor dat doel worden bewaard. Indien zich wijzigingen voordoen in wettelijke bewaartermijnen, dan gaan die voor op de bewaartermijnen die in deze privacyverklaring worden genoemd.

Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons aangeleverd

3.1 Verwerkingen op grond van een wettelijke grondslag

1) Administratieverplichtingen: wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal 10 jaar

 • uw naam
 • uw adres
 • uw btw-identificatienummer
 • factuur en betalingsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van onze Dienst, moet u deze persoonsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

3.2 Verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst die u gesloten heeft (het leveren van de Dienst),

1) Algemeen: wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst (voordat wij uw gegevens verwijderen zullen wij u vragen of u uw account toch langer wilt bewaren)

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • privé en/of zakelijk e-mailadres
 • sessie-id
 • bank/betalingsgegevens
 • telefoonnummer
 • werkgever
 • werk-gerelateerde functie
 • werk-gerelateerde functie(s)
 • nevenfunctie(s)
 • hobby’s
 • opleiding
 • referenties
 • gevolgde cursussen
 • stages
 • talen die u spreekt
 • interesses op het gebied van carrièreontwikkeling
 • (beoogde) sollicitatieplekken
 • links naar websites en/of uw social media accounts
 • door u geüploade foto’s
 • vaardigheden
 • door u geüploade foto’s
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het maken van een cv of het opnemen van contact met ons

Indien u gebruik wilt maken van onze Dienst, moet u uw naam, e-mailadres en betalingsgegevens verplicht aan ons verstrekken. De reden hiervoor is dat deze persoonsgegevens nodig zijn om de Dienst aan u te kunnen leveren. Om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers verwerken wij ook verplicht uw sessie-ID. De overige persoonsgegevens die hierboven genoemd staan, kunt u verstrekken bij het maken van een cv. U bent echter niet verplicht om die persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u de persoonsgegevens wel aan ons verstrekt, dan verwerken wij die voor het maken van uw cv.

Indien u er voor kiest om via uw social media account in te loggen bij onze Dienst, dan ontvangen wij automatisch van uw social media aanbieder uw naam en profielfoto. Wij vullen deze persoonsgegevens vast in op uw cv.

U kunt uw cv met derden delen via onze Dienst, echter slechts nadat u daarvoor op voorhand toestemming heeft gegeven. Uw toestemming registreren wij, tezamen met de datum en het tijdstip dat u toestemming hebt gegeven en vanaf welk IP-adres u uw toestemming heeft gegeven. Heeft u toestemming gegeven, dan delen wij uw cv en de persoonsgegevens die daarin staan met de door u geselecteerde partijen.

3.3 Verwerkingen voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen

1) Het verbeteren van onze dienstverlening: wij bewaren deze persoonsgegevens maximaal gedurende 2 jaar nadat zij zijn verzameld

 • IP-adres
 • device-ID
 • user-ID
 • besturingssysteem
 • tijd, datum en plaats van login
 • hoe u omgaat met onze website en Dienst

2)Het veilig houden van de Dienst en het voorkomen van misbruik: wij bewaren deze persoonsgegevens tot 1 jaar nadat zij zijn verzameld (indien wij misbruik constateren kunnen wij deze persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren om onze Dienst te beschermen)

 • IP-adres
 • device-ID
 • sessie-ID
 • besturingssysteem
 • tijd, datum en plaats van login
 • locatie van betaling
 • Soort verbinding

3) Om u te informeren over onze andere diensten (indien u bij ons een betaalde Dienst heeft afgenomen): wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u aangeeft geen marketinginformatie meer te willen ontvangen

 • e-mailadres (indien u dit invult in het daartoe bestemde veld)

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een belangenafweging. Wilt u de gegevens onder 3.3.1. of 3.3.2 niet verstrekken, dan vragen wij u ons dit te laten weten onder vermelding van uw motivering. Wij zullen uw motivering meenemen en nogmaals de belangenafweging maken. Indien wij na de nieuwe belangenafweging tot de conclusie komen dat u uw persoonsgegevens toch dient te verstrekken, dan kunt u onze Dienst niet gebruiken indien u weigert de persoonsgegevens te verstrekken. Meer informatie over uw rechten kunt u hieronder onder het kopje 'Uw rechten' lezen.

U kunt uzelf afmelden voor de verwerking genoemd onder 3.3.3. door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke marketing e-mail zijn opgenomen. Als u zich afmeldt, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheden om u belangrijke e-mails te sturen over de Dienst en uw account. Daarnaast heeft het geen gevolg voor onze mogelijkheid om uw persoonsgegevens te gebruiken zoals wij hebben beschreven in deze privacyverklaring.

3.4 Verwerking met uw toestemming

1) Om u (op uw verzoek) te informeren over de door u gevolgde dienst of andere door ons aangeboden diensten: wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u aangeeft geen marketinginformatie meer te willen ontvangen naam

 • organisatie
 • e-mailadres

2) Om u op uw verzoek te informeren en te antwoorden op uw vragen: wij bewaren deze persoonsgegevens tot maximaal 2 maanden nadat uw verzoek of vraag is afgehandeld

 • naam
 • organisatie
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u invult bij het opnemen van contact met ons

3) Tracking cookies: wij bewaren deze persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na uw bezoek aan onze website. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring op: https://cvster.nl/cookies

 • online/cookie identificatienummer
 • IP-adres
 • device-ID
 • pixel-ID
 • uw gebruik van onze website
 • de webpagina waarvan u afkomstig bent
 • uw locatie
 • hoe je onze Dienst gebruikt
 • welke aankopen je maakt
 • welke advertenties u gezien heeft

U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van de Dienst. U kunt de Dienst dus gewoon blijven gebruiken. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en ze worden ook pas verwerkt als u daadwerkelijk toestemming heeft gegeven of zelf de persoonsgegevens heeft verstrekt.

4. Delen van persoonsgegevens

Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, beschrijven, verkopen of verhandelen wij geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan derden.

4.1 Delen met verwerkers

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de Dienst. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder "Verwerker" genoemd. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

 • ontwikkelaars en leveranciers van software;
 • opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
 • onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening en website te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
 • ticketbeheerders voor ondersteuning van klanten;
 • beheerders van evaluatieformulieren;
 • hosting provider(s);
 • aanbieders van relatiebeheersoftware.

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de Dienst mogelijk te maken. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken.

Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

4.2 Delen met uw toestemming

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld met andere partijen samenwerken om u specifieke diensten of aanbiedingen aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten of marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.

4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

 1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 3. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

4.4 Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering. Wij zullen uiteraard proberen de impact voor u zoveel mogelijk te beperken door persoonsgegevens alleen over te dragen als dat noodzakelijk is.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en beveiligingen. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • We gebruiken waar nodig SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) -technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen, zoals accountwachtwoorden en andere betalingsgerelateerde identificeerbare informatie.
 • Er wordt waar redelijkerwijs mogelijk gebruik gemaakt van tweetrapsauthenticatie om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
 • Gevoelige informatie wordt waar mogelijk versleuteld opgeslagen.
 • Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

Onze Diensten kunnen links bevatten naar andere websites en diensten. Daarnaast kan onze Dienst ook zijn voorzien van advertenties van derden. Websites en diensten van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn wij hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

7. Uw rechten

Privacywetgeving geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage

U heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om inzicht te geven in de verwerkingsdoeleinden, betrokken categorieën van persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en of wij wel of niet gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming. U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te wissen. Of wij gegevens zullen wissen, hangt af van het verwerkingsdoeleinde. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke plicht of voor het uitvoeren van de overeenkomst, wissen wij alleen indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn. Indien wij gegevens verwerken op grond van het gerechtvaardigd belang, dan wissen wij gegevens alleen indien uw belang zwaarder weegt dan dat van ons. Wij zullen deze afweging maken. Verwerken we de gegevens op grond van toestemming, dan wissen wij de gegevens slechts indien u de toestemming intrekt. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen? Dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil. Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons tevens verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw betwisting of bezwaar te beoordelen, of indien reeds duidelijk is dat voor verdere verwerking van die persoonsgegevens geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat, maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van uw toestemming en die automatisch verwerkt worden, overdragen aan u of een andere door u aan te wijzen partij. Een dergelijk verzoek kunt u met redelijke tussenpozen doen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Recht van bezwaar en het intrekken van toestemming

Indien wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, mag u bezwaar maken tegen de verwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van uw toestemming, dan mag u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de betreffende verwerkingsdoeleinden hierboven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering, u adequaat te identificeren. Dit kunt u doen door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen. We streven ernaar om uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of per post: Imkey B.V., van Coothplein 39A, 4811 ND Breda.

Resume.io // Imkey BV
Van Coothplein 39a
4811 ND Breda
Nederland
KvK: 60887737
BTW: NL854104379B01

Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt opJuly 20, 2022
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om analyses en marketing uit te voeren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookiebeleid en Privacybeleid .
Cookies accepteren